Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

everythingisalright
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic vianimamie nimamie
everythingisalright
1510 c923 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianimamie nimamie
everythingisalright
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
everythingisalright
7927 2d3e 500
Reposted fromanuluj anuluj viagofuckyourself gofuckyourself
everythingisalright
everythingisalright
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
everythingisalright
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viagofuckyourself gofuckyourself
everythingisalright
everythingisalright
Reposted fromantichris antichris viametafnord metafnord
everythingisalright
4053 4ac5
everythingisalright
2811 26f6
everythingisalright
everythingisalright
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viagofuckyourself gofuckyourself
everythingisalright
0984 e5e5 500
everythingisalright
2307 5d41
Reposted fromolaosa olaosa viagofuckyourself gofuckyourself
everythingisalright
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viadualistycznie dualistycznie
3713 b157
everythingisalright
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl