Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

everythingisalright
0454 2e34 500
Reposted fromwtfamidoinhere wtfamidoinhere viaawaken awaken
everythingisalright
Reposted fromsowaaa sowaaa viaawaken awaken
everythingisalright
0275 b78b
Reposted fromzie zie viaawaken awaken
everythingisalright
everythingisalright
8262 23cf 500
everythingisalright
everythingisalright
2128 db3a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viauaremyheaven uaremyheaven
everythingisalright
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viauaremyheaven uaremyheaven
everythingisalright
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viauaremyheaven uaremyheaven
8501 9bc4
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi viauaremyheaven uaremyheaven
everythingisalright
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje. 
Reposted fromxalchemic xalchemic viauaremyheaven uaremyheaven
everythingisalright
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
everythingisalright
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viauaremyheaven uaremyheaven
everythingisalright
0091 53ff 500
everythingisalright
everythingisalright
1332 ea96
everythingisalright
everythingisalright
6836 056b
Reposted frompauliecho pauliecho viauaremyheaven uaremyheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl