Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

everythingisalright
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaelchupacabra elchupacabra
everythingisalright
everythingisalright
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaimmuff immuff
everythingisalright
2836 0bb5
Reposted fromcalifornia-love california-love vialisia lisia
everythingisalright
9824 7e77
Reposted fromniewychowana niewychowana viagos123 gos123
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viaimmuff immuff
everythingisalright

Miała swoją własną filozofię szczęścia. Najprostszą i najprawdziwszą. Dla niej szczęście w życiu było brakiem w nim nieszczęścia.

— -Leon Wiśniewski
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaimmuff immuff
everythingisalright
3864 23b7
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe vialisia lisia
everythingisalright
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viadianthuss dianthuss
everythingisalright
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viaimmuff immuff
everythingisalright
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viagos123 gos123
everythingisalright
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viagos123 gos123
everythingisalright
2464 71c7
Reposted fromlittlefool littlefool viaimmuff immuff
everythingisalright
9480 8fa3
Wódko!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaimmuff immuff
everythingisalright
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viawhattever whattever
everythingisalright
(2) tumblr
Reposted fromweightless weightless viadianthuss dianthuss
everythingisalright
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viadianthuss dianthuss
everythingisalright
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viadianthuss dianthuss
everythingisalright
...
Reposted fromweightless weightless vialeimakid leimakid
everythingisalright
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaFuel Fuel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl