Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

everythingisalright
Reposted frombluuu bluuu viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
everythingisalright
everythingisalright
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiteandra kiteandra
everythingisalright
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaautunno autunno
everythingisalright
everythingisalright
3170 2eba 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaautunno autunno
5654 8b62
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadivi divi
everythingisalright
9158 73e1
Reposted fromweheartit weheartit viaKawaiiNamida KawaiiNamida
everythingisalright

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viakiteandra kiteandra
everythingisalright
5582 f433 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiteandra kiteandra
everythingisalright
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viaamelinowa amelinowa
everythingisalright
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaautunno autunno
0073 00ef 500
Reposted fromhawke hawke viakiteandra kiteandra
0368 b321 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viadivi divi
everythingisalright
To zajebista dziewczyna, pilnuj jej. Pilnuj jej, mówię ci, bo takie łatwo się traci.
— Jakub Żulczyk - "Wzgórze psów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks
everythingisalright
nie oczekuje wiele, chciałabym być tylko miłością twojego życia
Reposted fromsoymihlk soymihlk viaamelinowa amelinowa
everythingisalright
[...] wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
everythingisalright
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl